جدول سهمیه بندی مرحله غربالگری سیزدهمین المپیاد علمی - 1400
جدول سهمیه بندی مرحله غربالگری سیزدهمین المپیاد علمی - 1400

جدول سهمیه بندی مرحله غربالگری سیزدهمین المپیاد علمی - 1400

جدول سهمیه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله غربالگری (مرحله اول انفرادی) سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور - سال 1400 - در هر حیطه